محصولات

Ø´ÙØ´ÛØ±Ø¨Ø§Ø²Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²

Ø´ÙØ´ÛØ±Ø¨Ø§Ø²Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²


طرØصار Ø´Ùا با YMOUUTDOOR

در تÙا٠سÙÛÙØ Øصار راÙÛ Ø¹Ø§ÙÛ Ø¨Ø±Ø§Û Ùشخص Ú Ø±Ø¯Ù ÙرزÙا ٠اÙزÙد٠ØرÛ٠خصÙØµÛ Ø¨Ù ÙÙÚ© ست. در YMOUTDOORØ Ùا ÙÙÙ ÚÛزÙاÛÛ Ø±Ø§ Ú©Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ùرد٠âبÙØ¯Û Ø¯Ø§Ø¦ÙÛ Ù ÙÙÙت ÙÛاز دارÛد در Ø. §Ø®ØªÛار دارÛÙ - خدÙات سÙØ§Ø±Ø´Û Ø¯Ø± ÙÙاد Ùت٠اسب با Ùر سÙÛÙ٠٠با Ùر بÙدجÙâØ§Û Ø¯ ر دسترس است. Ùا ب٠اص٠کÛÙÛت ÙØ¯Ø§Ø±Û Ù Ø§ÙÙÙÛØ ÙشتØÛ §ÛبÙد ÙستÛÙØ Ùا صÙÛÙاÙ٠از Ø´ÙØا استÙÛ âÚ©ÙÛÙ. ÙاÙÙ ÙØ§Ø ØªÙاس Ùا ٠تØÙÛÙات Ø¨Ø±Ø§Û ÙÙÚ© تجارÛ.Ùرد٠ÚÙبÛ
پاÙÙ ÙØ§Û Ùرد٠ÚÙب طبÛØ¹Û Ø¯Ø±Ø¬Ù ÛÚ© ا٠تخاب عاÙÛ Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ø³ØªÙاد٠در ÙÙز٠ÙستÙد. Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø§Ø´ØªÙ Ø¸Ø§ÙØ±Û Ø±ÙستاÛÛØ ÙØ±Ø¯Ù Ø±Û ÙÛ Ø¨Ø§ پاÛÙ ÙØ§Û ÚÙØ¨Û Ø±Ø§ در Ùظر بگÛر Ûد. Ûا با ÚÛدÙا٠ØصارÙØ§Û ÚÙØ¨Û Ø¨Ø§ ÙضاÛÛ Ø¯Ø± ÙÛاÙØ ÙرزÙا را Ùشخص Ú©ÙÛد تا ÙØ±Ø¯Ù Ø §Û اÛجاد Ú©ÙÛد ک٠ب٠شÙا اÙکا٠ÙÛ Ø¯Ù Ø¯ ÙÙظر٠ØÛاط Ø®Ùد را ØÙظ Ú©ÙÛد. Ù ÛÚ© درÙاز٠ÚÙØ¨Û Ø¨Ø±Ø§Û ÙطابÙت با Øصار Ø®Ùد در Ùظر بگÛرÛد Ù ÛÚ© ÙÙØ·Ù ÙرÙد ÙØ§Ø¶Ø Ø¨Ù ÙÙÚ© Ø®Ùد اÛجاد Ú©ÙÛد.x
ÙØ·Ùا٠Ùب٠از خرÛد Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتخاب درØØ ¬Ù ÚÙب Ø¨Ø±Ø§Û ÙÙاد Ùرد٠با Ùا ÙØ´Ùرت Ú©Ù Ûد.Ùرد٠ÙÙزÛ
ب٠ÙÙظÙر بÙبÙد Ú©ÛÙÛت Ø¨Ø±Ø§Û Ø¬Ø°Ø¨ ÙØ´ØªØ ±ÛØ Ùرد٠ÙÙØ²Û Ø±Ø§ در Ùظر بگÛرÛد. ب٠عÙÙا٠ÙثاÙØ Ùرد٠ÙØ§Û ÙÙØ²Û ØªØ¦ÛÙ Û ØªÙاÙÙد جÙÙÙ Ø§Û ÙÙØ±Û Ø¨Ù ÙÙÚ© Ø´Ùا بب خشÙد.


xÙرد٠زÙجÛرÛ
xÙرد٠کاÙÙ¾ÙزÛت
صار کاÙÙ¾ÙزÛت ک٠از ÚÙب بازÛاÙت۩ت۩ب §Ø®ØªÙ Ø´Ø¯Ù Ø§Ø³ØªØ Ø¸Ø§ÙØ±Û Ø§Ø² ÚÙب را بدÙÙ ÙÚ¯ ÙØ¯Ø§Ø±Û Ùاز٠ارائ٠ÙÛ Ø¯Ùد. Ùرد٠کاÙÙ¾ÙزÛت ب٠راØØªÛ Ø¬Ùع ÙÛ Ø´Ùد ÙÇ Ø§ اÙکا٠ÙÛ Ø¯Ùد ÙØ±Ø¯Ù Ø§Û Ø²Ûبا ٠بادÙا ٠بسازÛد ک٠در برابر ÙØ٠شدÙØ Ù¾ÙسÛØ¯Ú¯Û ØªØ§Ø¨ برداشتÙØ Ù¾Ø§Ø±Ú¯Û Ù Ø¢Ø³ÛبØشرات ÙÙاÙÙ Ú©Ùد.Ùرد٠ÙÛÙÛÙ
ÙاÙÙد ساÛر اÙÙاع ÙردÙØ Øصار ÙÛÙÛÙ Ù ±Ø²Ùا را Ùشخص ÙÛ Ú©Ùد Ù ØرÛ٠خصÙØµÛ Ø±Ø§ اÛجاØØ ¯ ÙÛ Ú©Ùد. ÙÛÙÛÙ ÙÙÚÙÛ٠سبک ÙزÙØ Ùسبتا٠ابÚÚ Ú¯ÙØ¯Ø§Ø±Û Ø¢Ø³Ø§Ù Ø§Ø³Øª. Ù¾ÙسÛد٠Ûا زÙÚ¯ ÙÙÛ Ø²Ùد. ÙÙØ· در صÙرت ÙÛاز آ٠را بشÙÛÛد. ÙÛØ§Ø²Û Ø¨Ù Ø±ÙÚ¯ Ø¢ÙÛØ²Û Ûا رÙÚ¯ Ø¢ÙÛØ²Û ØµØ§Ø± ÙÛ ÙÛÙ ÙÛØ³ØªØ ÛÚ© ØاشÛÙ ÙØک٠با پاÙÙ ÙØ§Û Ù ÙÛÙÛ٠بÛ٠پاÛÙ ÙØ§Û Ùرد٠ÙÛÙÛ٠ا Ûجاد Ú©ÙÛد.
ÙÙاد ÙردÙ

در YMOUTDOORØ ØªÙا٠ÙÙاد ÙÙرد ÙÛاز Ø®Ùد را Ø¨Ø±Ø§Û Ù ØµØ¨ Ù ÙÚ¯ÙØ¯Ø§Ø±Û Ùرد٠ÙØ§Ø Ø§Ø² جÙÙ٠درÙØØ §Ø²Ù ÙØ§Û ÙرÙØ¯Û Ù Ø¯Ø±Ø¨ بازکÙØ Ø±ÙÚ¯ Ù¾Ø§Ø´Ø Ø ¨Ø±Ø§ÙکاردÙØ§Û ÙردÙØ Ø§Ùبردست ØÙÙÙ Ú¯ Ø±Ø§Ø²Ø Ø³Ø®Øª اÙزار Ù ÙساÛ٠دÛگر در ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø §Ø² را داشت٠باشÛد. Ûا ÛÚ© Ùصاب ÙستÙ٠را Ø¨Ø±Ø§Û Ú©ÙÚ© ب٠پرÙÚÙ ÙØ´ÛØ±Ø¨Ø§Ø²Û Ø®Ùد سÙØ§Ø±Ø´Û Ú©ÙÛد.


دربار٠YMOUTDOOR


Ningbo Yingmin Imp.

پاÛ٠باÙÙج،باÙÙج،صÙدÙÛ ØªØ§Ø¨،Úتر پاسÛÙ،صÙدÙÛ ØªØ§Ø´Ù،پاÛ٠صÙدÙÛ,تجÙÛزات Ú©ÙÙ¾ÛÙÚ¯

٠غÛر٠ساخت٠شد٠در تاÙÛÙ Ú©ÙÙدگا٠ÚÛ . Ùا تÛ٠طراØÛ Ù ØªÙسع٠را تجرب٠​​کرد٠اÛÙ ± Ø¢Ù Ø®Ùب ÙستÛÙ

با ساخت ÙØصÙ٠سÙارشÛØ Ùا با Ùا٠تعع Ù ENO کار کردÛÙ Ù ÚÙدÛÙ ÙØصÙ٠را با ÙÙÙ Ûت ساختÛÙØ

از زÙاÙÛ Ú©Ù Ùا Ø¢ÙÙا را ساختÛÙØ Ø¢Ù ÙØصÙÈ ÙÙÚÙا٠در بازار ÙØبÙب ÙستÙد.


Ùا ب٠اص٠کÛÙÛت ÙØ¯Ø§Ø±Û Ù Ø§ÙÙÙÛØ ÙشتØÛ §ÛبÙد ÙستÛÙØ ØµÙÛÙاÙ٠استÙبا٠ÙÛ Ú©ÛÙÙ

ÙاÙÙ ÙØ§Û ØªÙcÙÙ٠٠تØÙÛÙات Ø¨Ø±Ø§Û ÙÙÚ©Ø§Ø±Û ØªØ¬Ø§Ø±Û.ÚÚ¯ÙÙ٠ب٠YMOUTDOOR Ø¨Ø±Ø§Û ÛÚ© ÙÙÙ ÙÙ٠ازشÙØ´ÛØ±Ø¨Ø§Ø²Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²?

YMOUTDOOR Ø¢Ùاد٠ارائ٠بÙترÛÙ Ú©ÛÙÛت ÙبÙÙØ§Ù Ú Ø¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² Ùا ب٠ÙÙÙ ÙشترÛا٠در سراسرØØÙ §Ù است.


Ø¨Ø±Ø§Û 24 ساعت اطÙاعات تÙاس Ø¨Ù Ø´Ø±Ø Ø²Ûر:
اÛÙÛÙ: lee@nbyingmin.com

QQ:82564172

تÙÙÙ: 0086-574-83080396

ÙÛÚت: 86-13736184144View as  
 
  • یک گزینه فوق‌العاده برای سفر، حصار حفاظ فلزی 8 پانل فلزی تولیدکننده YMOUTDOOR می‌تواند به عنوان لانه، جعبه، پاتوق حیوانات خانگی، اتاق بازی یا حتی به عنوان منطقه زمانی تعیین شده با قیمت کارخانه استفاده شود. برای نگهداری یا حمل و نقل آسان، صاف تا می شود. طراحی 8 پانل Playpen به شما امکان می دهد تا پیکربندی های چندگانه ای مانند شکل مستطیل، مربع یا هشت ضلعی را برآورده کنید. فقط آن را باز کنید و با استفاده از تجهیزات موجود، حصار را به هم وصل کنید. برای نگهداری یا حمل و نقل آسان، صاف تا می شود. ساخته شده توسط پانل های آهنی با پوشش پودری ممتاز، پانل هایی با درب لولایی و قفل درب برای ورود و خروج آسان است. میله سیمی را می توان به عنوان لانه، جعبه، پاتوق حیوانات خانگی، اتاق بازی یا حتی به عنوان یک منطقه زمانی تعیین شده استفاده کرد. مانند سگ، اردک، خرگوش، جوجه تیغی، همستر، خوکچه هندی و غیره همه می توانند در این حصار سرگرم شوند. ما سفارشی را می پذیریم و از درخواست شما استقبال می کنیم.

  • زمین بازی مخصوص حیوانات خانگی تولید کننده YMOUTDOOR از مواد درجه یک ساخته شده است که طول عمر طولانی آن را تضمین می کند. برای سگ، اردک و خرگوش و غیره مناسب است. 16 پانل فلزی پت داگ لانه بازی کن آسان بدون نیاز به ابزار با قیمت کارخانه راه اندازی می شود. می توان از آن در فضای داخلی یا خارجی استفاده کرد. می توانید آن را به شکل مستطیل، مربع یا هشت ضلعی تنظیم کنید. 16 پنل قلم یک فضای بزرگ برای بازی حیوانات خانگی ایجاد می کند. برای استفاده داخلی و خارجی عالی است. راه اندازی آن آسان و بدون نیاز به ابزار است. می توانید آن را به شکل مستطیل، مربع یا هشت ضلعی تنظیم کنید و می توانید آن را به دو پانل 8 تقسیم کنید تا نیازهای شما را برآورده کند.

 1 
آخرین فروش Ø´ÙØ´ÛØ±Ø¨Ø§Ø²Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ساخت چین نه تنها جدیدترین و پیشرفته ترین است، بلکه بادوام و قابل نگهداری آسان است. Yingmin یک تولید کننده و تامین کننده حرفه ای در چین Ø´ÙØ´ÛØ±Ø¨Ø§Ø²Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² است و ما مارک های خود را داریم. کیفیت بالای ما Ø´ÙØ´ÛØ±Ø¨Ø§Ø²Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² نه تنها ارزان است، بلکه دارای طرح‌های باکلاس، مد و فانتزی است. اگر به مقدار زیادی نیاز دارید، می توانید عمده فروشی کنید. محصولات ما در انبار موجود است. علاوه بر این، ما نه تنها از خدمات سفارشی پشتیبانی می کنیم، بلکه لیست قیمت ها و قیمت ها را نیز ارائه می دهیم. شما می توانید محصولات تخفیف دار را از کارخانه ما با اطمینان خریداری کنید. ما از نمونه های فله و رایگان پشتیبانی می کنیم. خوش آمدید به خرید محصولات ما با قیمت پایین از ما. محصولات ما می توانند کاربردهای مختلفی را برآورده کنند، در صورت لزوم، می توانید در مورد محصول به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنید. بیایید برای ایجاد آینده بهتر و سود متقابل با یکدیگر همکاری کنیم.