محصولات

ÙÛÙکت ÙØ§Û Ø¨Ø§Øº

ÙÛÙکت ÙØ§Û Ø¨Ø§Øº


اÙÙاع ÙختÙÙÛ Ø§Ø² ÙÙاد ÙجÙد دارد ک٠ب Ù Ø¯Ø±Ø³ØªÛ Ù¾Ø±Ø¯Ø§Ø²Ø´ شد٠اÙد Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø³Ø§Ø®Øª در Ù ¶Ø§Û باز اÛد٠آ٠ÙستÙدÙÛÙکتs: ÚÙØ¨Ø Ø¢ÙÙÙÛÙÛÙÙØ ÙرÙÙرÚÙØ ÙÙ٠اد ضد زÙÚ¯Ø Ø±Ø²ÛÙ Ù Ù¾ÙاستÛÚ©Ø Ø³ÙÚ¯ ٠بتÙÄ


اÙÙاع ÙÛÙکت ÙØ§Û ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²
ÙÙÙ ÙبÙÙا٠ÙÛÙکت ÙØ§Û ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ÛÚ©Ø³Ø§Ú Ø³Ø§Ø®ØªÙ ÙÙÛ Ø´ÙÙد. در ÙاÙØ¹Ø ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯Û ØµÙدÙÛ ÙختÙ٠در ÙØ¶Ø§Û §Ø² ÙجÙد داردÙÛÙکت ÙØ§Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتخاب اÙتخاب ÙÙاسب Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ùا Ùست٠ز٠درک عÙÙÚ©Ø±Ø¯Û Ø§Ø³Øª ک٠ب٠دÙبا٠آ٠ÙÛ Ù ÙÙاØظات سبک Ø´Ø®ØµÛ Ø´Ùا.

در اÛÙجا ÚÙد گزÛÙÙ ÙÛÙکت در ÙØ¶Ø§Û Ø¨ از از YINMINGOUTDOOR ÙجÙد دارد ک٠باÛد در Ùظر Ø¨Ú¯Û Ø±Ûد:

ÙÛÙکت ÙاÙار Ø®ÙØ±Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²
Ø®Ùرد٠ÛÚ© Ùعد٠غذاÛÛ Ø¹Ø§ÙÛ Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§ ز ÛÚ©Û Ø§Ø² ÙذتâبخشâترÛÙ ÙذتâÙØ§Û Ø²ÙØ¯Ú ¯Û است. ÛÚ© Ûا د٠ÙÛÙکت ÙاÙار Ø®ÙØ±Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ÙØ¶Ø§Û Ø²ÛØ§Ø¯Û Ø±Ø§ Ø¨Ø±Ø§Û Ø®Ø§ÙÙØ§Ø¯Ù Ù Ø ¯Ùستا٠شÙا اÛجاد ÙÛ Ú©Ùد تا در اطرا٠ÙÛ Ø² ÙاÙار Ø®ÙØ±Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² جÙع Ø´ÙÙد.

ÙÛÙکت باغ
اگر شست Ø³Ø¨Ø²Û Ø¯Ø§Ø±Ûد ٠دÙست دارÛد از آ٠ب٠خÙØ¨Û Ø§Ø³ØªÙاد٠کÙÛØ¯Ø ÙÛÙکت باغ Ú©ÙتØÚÛ © اکسسÙØ±Û Ø§Ø³Øª ٠بÛشتر ÛÚ© ضرÙرت است. Ú©ÙÙ٠باغباÙÛ Ú©Ø§Ø± Ø³Ø®ØªÛ Ø§Ø³Øª. وÚ© Ùکا٠راØت Ø¨Ø±Ø§Û Ùشست٠٠اس ´ØªØ عÙÙ ÙØ§Û Ùرز Ù Ùرس ÙÙØ· ÛÚ© سرÙاÛ٠گرس Ø±Û ÙÙØ´ÙÙداÙ٠است. ÙÙÚÙÛÙ ÙکاÙÛ Ø¹Ø§ÙÛ Ø¨Ø±Ø§Û Ùذت برد٠از کارÙØ§Û Ø¯Ø³ØªÛ Ø®Ùد.

ÙÛÙکت بدÙ٠پشت در ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²
باغÚÙÙÛÙکت ÙاÙعÙÙÙا٠ÙجÙز Ø¨Ù Ù¾Ø´ØªÛ ÙÙÛ ÙستÙد. اÙا Ùر ÙÛÙÚ©ØªÛ Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ب٠ÛÚ© ÙÛÙÚ© ت ÙÛاز Ùدارد. ÚÙ Ø¨Ø±Ø§Û ÙاÙÙرپذÛØ±Û Ø§Ø±Ø²Ø´ ÙØ§Ø¦Ù Ø¨Ø§Ø´Û Ø¯ Ù Ú٠طراØÛ Ø´ÛÚ©âØªØ±Û Ø±Ø§ ترجÛØ ÙÛâد٠ÛØ¯Ø ÛÚ© ÙÛÙکت بدÙÙ Ù¾Ø´ØªÛ Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² Ù٠ک٠است بÛشتر ÙÛاز Ø´Ùا باشد.


ÙÛÙکت ÚÙØ¨Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²
بÛرÙÙ Ùشست٠در ÛÚ© رÙز گر٠٠آÙتابÛ. ÚÙب ÙÙÚÙÛ٠سبک ٠دÙا٠طبÛØ¹Û ØªØ±ÛØªØ±Û Ù ÙÛ Ø¯Ùد. با اÛÙ ØاÙØ ÙÛÙکتâÙØ§Û ÚÙØ¨Û ÙÛâتÙا ÙÙد پتÛÙÙ (ÙاÛÙ ÙØ§Ø²Ú©Û Ú©Ù Ø¯Ø± اثر ÙراØØ ± گرÙت٠در Ùعرض ÙÙا اÛجاد ÙÛâØ´Ùد) Ø±Ø § در Ø·Ù٠زÙا٠Ùشا٠دÙÙد اگر درزگÛر ا ستÙاد٠ÙØ´Ùد.

ÙÛÙکت ÙÙØ²Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²
ساخت ÙÛÙکت ÙÙØ²Û Øداکثر استØکا٠٠تÙاÌÛ ÙÙاÙÙت در برابر شراÛØ· آب Ù ÙÙاÛÛ Ø ´Ø¯Ûد را ÙراÙÙ ÙÛ Ú©Ùد. با اÛÙ ØاÙØ ÙÙز بÛشتر از ÚÙب گرÙا را شتر از ¬Ø°Ø¨ Ù ÙÚ¯Ù ÙÛ Ø¯Ø§Ø±Ø¯. در آ٠رÙزÙØ§Û Ú¯Ø±Ù Ù ØªØ§Ø¨Ø³ØªØ§ÙÛØ Ø§Ú¯Ø± است٠¯Ù از رÙÚ©Ø´ ÙÛÙکت را ب٠خاطر ÙÛاÙØ±Û Ø¯Ø ÙÛ ØªÙاÙد Ú©ÙÛ ÙاراØØªÛ Ø§Ûجاد Ú©Ùد.

ÙÛÙکت ØصÛØ±Û Ø¯Ø± ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø²
ÙÛÙکت ÙØ§Û ØصÛØ±Û Ø¯Ø± ÙÙاÛس٠با سطÙØ ÚÙØ¨Û Ûا ÙÙØ²Û Ùدرت بÛØ´ØªØ±Û Ø¯Ø§Ø±Ùد ک٠باعث ÙÛ Ø´Ùد تجرب٠​​Ùشست٠راØت ØªØ±Û Ø¯Ø§Ø´ØªÙ Ø¨Ø§Ø´Ûد.


ÛÚ© ÙÛÙکت در ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ÚÙدر باÛد دÙØ §Ù بÛاÙردØ
عÙر ÙÛÙکت Ø´Ùا در ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ب٠عÙاÙÙ Ø²Û Û Ø§Ø² جÙÙÙ ÙØ٠زÙدگÛØ Ø´Ø¯Øª آب Ù ÙÙا ÙØ Ù§ÛÌ ÙراÙبت از ÙÛÙکت Ø®Ùد Ø¨Ø³ØªÚ¯Û Ø¯Ø§Ø±Ø¯. Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ø·ÙÛÙا٠از ÙاÙØ¯Ú¯Ø§Ø±Û ÙÛÙکت خ٠د تا Øد اÙکاÙØ ÙÙاد بادÙا٠ÙاÙÙد ÚÙ ¨ ساج را اÙتخاب Ú©ÙÛد ٠در صÙرت اÙکا٠ÙÛ Ùکت Ø®Ùد را از Ø¢Ùتاب دÙر Ùگ٠دارÛد.

Ø¢Ûا ÛÚ© ÙÛÙکت در ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ÙÛاز ب٠پÙØ´ اÙد٠داردØ
ÙÛØ§Ø²Û Ø¨Ù Ù¾ÙشاÙد٠ÙÛÙکت در ÙØ¶Ø§Û Ø¨Ø§Ø² ÙÛÙÚ ÛØ³ØªØ Ø§Ùا اگر اÛ٠کار را اÙجا٠دÙÛØ¯Ø Ø¹Ùر آ٠را اÙزاÛØ´ ÙÛ Ø¯Ùد.
View as  
 
  • صندلی گلایدر دوبل تولید کننده YMOUTDOOR چین با کیفیت بالا می توانید همان احساس پارک را در حیاط خلوت خود داشته باشید. نیمکت گلایدر دو نفره با میز وسط با قیمت کارخانه ایده آل برای استفاده در کنار استخر برای برنزه شدن عالی که همیشه می خواستید یا در هر منطقه سایه دار برای گذراندن بعدازظهر به خواندن کتاب یا استراحت. بهترین از همه این مدل صندلی دو نفره است، بنابراین یک دوست را برای یک روز سرگرم کننده دوگانه در زیر نور خورشید دعوت کنید.

  • نیمکت باغ YMOUTDOOR ساخته شده از آهن با پوشش پودری بادوام و مواد ضد زنگ با مقاومت بالا که دارای ظرفیت 500 پوند برای نشستن 2-3 نفر با قیمت عمده کارخانه است. این یک زینت خوب و نیمکت کاربردی برای باغ در فضای باز، بالکن، پاسیو، ایوان و پارک ها، ورودی، چمن، کنار جاده ها است. میز نیمکت چدنی در فضای باز با طراحی منحنی تکیه گاه متمایز، صندلی و نرده ها کاملاً متناسب با شکل بدن است، آن را راحت و جذاب می کند. هدف اصلی سازنده YMOUTDOOR چین "بهترین کیفیت محصول و خدمات ما" است. ما تلاش می کنیم تا بهترین تجربه خرید را به شما ارائه دهیم. تیم مراقبت از مشتری ما 24 ساعت پشت سر محصول ما می ایستد تا به هر گونه نگرانی یا سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهد تا به شما رضایت بخش ترین راه حل را به طور موثر و سریع ارائه دهد.

  • با دوستان خود روی این گلایدر فولادی دوبل از سازنده YMOUTDOOR به راحتی سر بخورید. صندلی راک 2 نفره گلایدر فضای باز با قیمت کارخانه، بنابراین یک دوست را برای یک روز مفرح در زیر نور آفتاب دعوت کنید. ایده آل برای استفاده در کنار استخر برای دریافت غذاهای خوشمزه ای که همیشه می خواستید یا در هر منطقه سایه دار برای گذراندن بعدازظهر با آرامش. پارچه مشبک با خشک شدن سریع برای دوام بافته شده است و قاب فولادی محکم آن مطمئناً در هنگام نشستن احساس راحتی و ثبات به شما می دهد. این صندلی با قاب گهواره ای محکم خود، هر بار که از آن استفاده می کنید، آرامش آرامش بخشی را به شما می دهد.

 1 
آخرین فروش ÙÛÙکت ÙØ§Û Ø¨Ø§Øº ساخت چین نه تنها جدیدترین و پیشرفته ترین است، بلکه بادوام و قابل نگهداری آسان است. Yingmin یک تولید کننده و تامین کننده حرفه ای در چین ÙÛÙکت ÙØ§Û Ø¨Ø§Øº است و ما مارک های خود را داریم. کیفیت بالای ما ÙÛÙکت ÙØ§Û Ø¨Ø§Øº نه تنها ارزان است، بلکه دارای طرح‌های باکلاس، مد و فانتزی است. اگر به مقدار زیادی نیاز دارید، می توانید عمده فروشی کنید. محصولات ما در انبار موجود است. علاوه بر این، ما نه تنها از خدمات سفارشی پشتیبانی می کنیم، بلکه لیست قیمت ها و قیمت ها را نیز ارائه می دهیم. شما می توانید محصولات تخفیف دار را از کارخانه ما با اطمینان خریداری کنید. ما از نمونه های فله و رایگان پشتیبانی می کنیم. خوش آمدید به خرید محصولات ما با قیمت پایین از ما. محصولات ما می توانند کاربردهای مختلفی را برآورده کنند، در صورت لزوم، می توانید در مورد محصول به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنید. بیایید برای ایجاد آینده بهتر و سود متقابل با یکدیگر همکاری کنیم.