اخبار صنعتی

چگونه از صندلی چرخدار به خوبی مراقبت کنیم

2021-12-23
مهم نیست چه موادیصندلی تابساخته شده است، نیاز به نگهداری دارد. روش نگهداری صحیح می تواند عمر مفید صندلی چرخدار را افزایش دهد. در ادامه به معرفی مختصر طرح صندلی تاب می پردازیم
1. تمیزصندلی تاببه طور منظم. قسمتی از صندلی چرخدار عصایی که تمیز نمی شود را می توان با رنگ روغن زد. به یاد داشته باشید که قسمت بالایی را از بین نبرید، زیرا مواد ناهموار روی آن ممکن است باعث بروز حوادث شوند. در مورد قسمت فلزی باید از جاروبرقی استفاده کرد تا گرد و غبار روی آن را مکیده و سپس با دستمال خشک پاک کنید.

2. (صندلی تاب دار)روی حفظ دو نقطه اتصال که در آن زنجیر با هم تماس دارد تمرکز کنید. دو نقطه اتصال که توسط زنجیر در تماس است، مکان هایی هستند که بیشترین حرکت را دارند. اگر این دو نقطه فرسوده شده باشند و همچنان استفاده شوند، ممکن است تصادفاتی رخ دهد. بنابراین، این دو مکان باید به طور مرتب مورد بازدید و تعمیر قرار گیرند.